27 sierpnia, 2012

How Imitation Spurs Innovation

www.amazon.com
Książka „The Knockoff Economy” polemizuje z przekonaniem, jakoby innowacja i rozwój możliwe były jedynie w warunkach istnienia pewnej ochrony przed kopiowaniem i powielaniem. Autorzy – obydwoje prawnicy – stawiają porywającą tezę, iż służące ochronie własności intelektualnej środki w rodzaju praw autorskich, patentów itp. same w sobie nie tworzą środowiska, które sprzyjałoby innowacji.

The Knockoff Economy  explores the validity of the belief that innovation and growth only happen when there are strong protections against copying or duplication.  The authors, both lawyers, make a compelling argument that IP protections like copyright, patents, etc. do not themselves create an environment of innovation.

Dynamiczna innowacja, rozwój i kreatywność nie potrzebują zatem do istnienia praw „monopolistycznych”. Zamiast jednak krytykować prawa służące ochronie własności intelektualnej, autorzy przedstawiają przykłady branż, w których wskaźniki wzrostu i innowacyjności pozostają wysokie, pomimo słabej ochrony własności intelektualnej i powszechnego kopiowania. Przedstawiając pozytywny aspekt takiej sytuacji, autorzy ukazują fascynujący i przemyślany obraz więzi łączących ochronę z innowacyjnością.

Creating ‘monopoly’ rights is not a requirement for vibrant innovation, growth and creativity.  Rather than argue against IP protection, the authors provide examples of industries with low IP protections and a degree of copying that still have high levels of growth and innovation.  In showing the positive case, the authors provide a compelling and thoughtful view on the connection between protection and innovation.

Raustiala i Sprigman omawiają innowacyjność i rozwój w odniesieniu do różnorakich branż i dziedzin – od mody, piłki nożnej, przez występy satyryków, medycynę, kuchnię i typografię, po wielką finansjerę. Analizy i omówienia wszystkich tych branż przeprowadzone są pierwszorzędnie, ukazując czytelnikowi wyważony, rozwojowy i skoncentrowany punkt widzenia. Sama zresztą dowiedziałam się wiele o tych branżach dzięki lekturze odpowiednich rozdziałów. W każdym z nich można znaleźć przykłady, które trafnie odnoszą się do współczesnego świata biznesu.

Raustiala and Sprigman discuss innovation and growth in industries as diverse as fashion, football; stand up comedy, medicine, cuisine, fonts and high finance. The analysis and discussion of each of these industries is first rate providing a balanced, evolutionary and focused approach. I learned much about these industries simply by reading the relevant chapters. Each provides examples that are relevant to today’s business.

Powielanie pobudza konsumpcję i kreatywność wtedy, kiedy konsumpcja jest natychmiastowa i namacalna. Kopiowanie w świecie mody w istocie stymuluje popyt na nowe projekty, napędzając tym samym konsumpcję. Raustiala i Sprigman w ramach analizy branży mody zwrócili uwagę na „cykl mody”, oparty na statusie społecznym kreowanym przez noszenie ubrań wysokiej klasy projektantów. Dobra pozycjonalne napędzają cykl na samym szczycie, gdzie panuje popyt na najnowsze i najlepsze projekty, ale także pośrodku drabiny społecznej, gdzie podróbki mają się dobrze, napędzają wzrost, a następnie odchodzą w niepamięć, kiedy już stają się passé. Cykl ten nie mógłby istnieć, gdyby w branży panowała ścisła ochrona praw intelektualnych, a kreatywność była zbędna. Autorzy trafili na podobną sytuację w gastronomii i przy tworzeniu przepisów kulinarnych. Jest to kolejny przykład tego, że choć prawa do własności intelektualnej są wartościowe, to ich ochrona wcale nie pobudza kreatywności i nie zapewnia sukcesu.

Copying drives consumption and creativity where consumption is more immediate and tangible. In fashion copying actually creates demand for new designs and drives consumption. In Raustiala and Sprigman’s analysis of the fashion industry they found a “fashion cycle” which is based on the status created by wearing designer closes. These positional goods drive a cycle at the top where the demand is to have the latest and greatest designs, but also a cycle in the middle where the knockoffs live, thrive – driving growth and then die, as they become passé.  That cycle is not possible if there were tight IP restrictions and there was no need for creativity. The authors find a similar circumstance in Cuisine and recipes. This is another example of IP that is valuable but where creativity and success are not based on protecting it.

Uzyskiwanie szybkich, krótkoterminowych korzyści i zmniejszenie nacisku na długoterminowy zysk pobudza kreatywność i konkurencyjność opartą na zdolności do spełnienia obietnic handlowych.

Fast moving, short-term gain less focus on long term leads to creativity and competing based on the ability to execute.

Kradzież cudzego materiału to nie żarty – takie założenie przyświeca normie społecznej, która stoi za ochroną własności intelektualnej. Branża komediowa też jest przykładem środowiska, w którym wzrost, kreatywność i innowacyjność istnieją w warunkach braku tradycyjnych środków ochrony praw intelektualnych. Popyt na świeży materiał – w czasach, kiedy technologie komunikacyjne są wszechobecne – jest potężny i stanowi bodziec do wykorzystywania cudzych materiałów. W odróżnieniu jednak od innych branż, wśród satyryków i komediantów obowiązuje twardy kodeks zasad i norm, zabraniający powielania cudzego dorobku – zwłaszcza wśród tych kilku tysięcy wykonawców, którzy utrzymują się wyłącznie z pracy w zawodzie. W tym przypadku autorzy wykazują, że prawo nie jest jedynym środkiem ochrony własności intelektualnej, albowiem sami wykonawcy pilnują się nawzajem, wykluczając ze swojego grona piratów i traktując swoją reputację z niezwykłą powagą.

It is no joke to steal other’s material – the power of social norm to protect IP. Comedy is another industry that is growing, creative and innovative without traditional IP protection. The need to produce fresh material to feed a digitally aware audience is tremendous and creates an incentive to leverage others materials. But unlike other industries, there is a strong code of ethics or norms against copying among comedians – particularly the few thousand that earn a living by doing comedy.  In this case, the authors show that IP protection in the traditional sense is not the only form of IP protection as comedian’s police themselves, shun those who steal material, and take their reputations very seriously.

Tę książkę zdecydowanie można polecić osobom pracującym w zakresie rozwoju produktu, strategii korporacyjnej, pełniącym stanowiska dyrektorów informatycznych, marketingowych, generalnych, finansowych, oraz głównych radców prawnych. Nasze myśli zdecydowanie za często podążają przetartymi szlakami; przekładamy wszystko na złote i grosiki, zupełnie ignorując odmienne style konkuencji. Książka ta staje na przekór wszelkim takim tendencjom, dając świeży wgląd w istotne zagadnienia innowacyjności i własności intelektualnej.

I highly recommend it to those in Product Development, Corporate Strategy, CIO, CMO, CEO, CFO and the Chief Corporate Council. Too often we all get set in our ways of thinking, translate everything into dollars and cents, and ignore the possibility of alternative ways of competing. This book combats all of these tendencies, providing a fresh look at an important fundamental issue:  innovation and IP.

„The Knockoff Economy” przedstawia mocne argumenty, które skłaniają do przemyślenia problemu własności intelektualnej oraz wprowadzają duże zamieszanie, podważając utarte pojęcia. Pamiętajcie, że nie jest to typowa książka biznesowa. Autorzy nie usiłują sprzedać czytelnikowi prostego systemu czy rozwiązania, lecz wskazują na ograniczenia panującego i silnie zakorzenionego przekonania, że bez ochrony przed powielaniem nie może być mowy o innowacyjności. Ich wywód zmusza czytelnika do wyciągnięcia własnych wniosków. Z uwagi na postępującą digitalizację, innowacyjność i szybkie tempo zmian, wszyscy powinniśmy zmienić swój sposób myślenia.

The Knockoff Economy provides powerful arguments that require rethinking the view of intellectual property and creating deep disruption by changing industry terms. Be warned this is not a business book in the traditional sense. The authors are not selling a five-step program, a framework or a solution. Rather they point out the limitations of an existing and deeply held belief that innovation requires protection against copying.  This is an argument that leads you to create your own conclusions, but in light of digitalization, innovation and the pace of change, we all need new thinking in this area.

Źródło/Source:

by Marck McDonald

http://blogs.gartner.com/mark_mcdonald