02 września, 2012

International Expansion


Zainteresowani działalnością za granicą przedsiębiorcy muszą się zmierzyć z wieloma kwestiami prawnymi, z którymi nie mają styczności w kraju. Porady prawników mających doświadczenie z prawem międzynarodowym mogą im pomóc funkcjonować zgodnie z prawem wszystkich krajów, w których spółka zamierza prowadzić działalność.

Business owners who want to operate in foreign countries face numerous legal concerns beyond those that apply to the domestic operation of their company. The legal advice of an attorney experienced in international law can help them comply with the laws of all the countries in which they operate.


Source: La Mania

Choć rynek mody wydaje się już dość rozległy, rynki zagraniczne oferują nowe możliwości rozwoju. Z transakcjami międzynarodowymi wiąże się wiele wyzwań związanych z odległością, różnicami kulturowymi, językowymi, gospodarczymi, walutowymi, prawnymi, fiskalnymi oraz zróżnicowaniem kosztów. Starsza kadra kierownicza spółki, która dopiero wchodzi na drogę ekspansji międzynarodowej powinna być gotowa poświęcić odpowiednio dużo czasu na zmierzenie się z ewentualnymi problemami.

Although the fashion market is vast, foreign markets offer additional opportunities for growth. Gven the geographic distances and the differences in culture, language, markets, currencies, laws, taxes, and costs, internationl transactions pose many challenges. Because of these challenges, a company seeking to expand internationally should be willing to devote substantial senior management time to the effort. 

Ekspansję spółki na rynki zagraniczne można przeprowadzić na różne sposoby. Jednym jest znalezienie w docelowym kraju importera gotowego kupować towar i sprzedawać go lokalnie. W takich przypadkach mamy do czynienia z umową dystrybucyjną. Innym podejściem jest znalezienie zagranicznego repezentanta, który będzie realizował zamówienia na zlecenie. Tego rodzaju podwykonawców nazywa się przedstawicielami handlowymi lub agentami. W niektórych krajach agenci cieszą się przywilejami dotyczącymi ochrony ich umów o współpracy, których dystrybutorzy są pozbawieni. W szczególności amerykańskie spółki powinny mieć świadomość, że nie cieszą się za granicą takimi samymi możliwościami rozwiązywania umów o współpracy, jak w kraju.

A company can expand abroad in several ways. One way is to find an importer in the destination country who will buy the products and resell them locally. This is a distribution arrangement. Another approach is to find a representative abroad who will procure orders for the product and be paid a commission. In the United States, we often refer to such parties as sales representatives. In most other countries, this person in calles an agent. In some countries, agents (or sales representatives) enjoy special protection against termination of their agency agreements that distributors do not have. Amercian companies, in particular, should be aware that they may not have the same freedom to terminate agencies abroad as they do under U.S. law.

Source: La Mania in Harrods, London, UK

Inną możliwością jest utworzenie filii spółki w kraju docelowym. Filia może być częścią spółki lub odrębnym podmiotem. Ze względu na kwestie podatkowe i odpowiedzialność prawną, większość spółek tworzy osobne podmioty w krajach docelowych. Taka filia może być w całości własnością spółki lub częściowo jej, a częściowo lokalnego inwestora lub miejscowej firmy. W każdym kraju istnieją swoiste rodzaje podmiotów gospodarczych. Lokalni radcy prawni mogą pomóc w dobraniu odpowiedniej kategorii dla danego przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, czy firma ma być filią, czy przedsiębiorstwem zależnym, spółka musi zatrudniać w kraju docelowym lokalnych pracowników i mieć wzgląd na miejscowe prawo pracy. W wielu krajach pracownicy są objęci większą ochroną niż w Stanach Zjednoczonych.

 Another way to expand abroad is to establish an office of the company in the destination country. The foreign office may be a branch of the company or it may be a separate entity. For tax and liability reasons, most companies form separate entities in the destination cuntries. The foreign may be wholly owned by the company, or it may be partly owned by the company and partly by one or more local investors or businesses in the destination country. Each country has its own types of business entities. Local counsel in the destination country assist in selecting the proper local entity type for the venture. Whether company is a branch or a subsidiary, the company will need to employ local personnel in the destination country and to be mindful of the employment laws of that country. The laws of many countries protect employees to a far greater extent than they do in the United States.


Source: La Mania

Kolejnym sposobem na ekspansję międzynarodową jest franchising. Spółka, która dysponuje siecią działających, markowych sklepów detalicznych może zdecydować się na poszerzenie działalności. Jedną z możliwości jest wynegocjowanie franczyzy na zasadach multi-unit lub master z jedną firmą, która zyskuje prawo do rozwijania marki w swoim kraju. Firma rozwija markę, otwierając własne sklepy lub dając licencję na franczyzę właścicielom istniejących sklepów. W niektórych krajach prawa dotyczące franczyz są podobne do praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Kanadyjskie prowincje Ontario i Alberta wymagają od franczyzodawców przygotowania dokumentów o odpowiedzialności i dostarczenia ich potencjalnym franczyzobiorcom przed zawiązaniem umowy franczyzowej. W Chinach, Francji, Australii, Meksyku i Brazylii (ale również innych krajach) wymagane jest także przekazanie takich dokumentów potencjalnym franczyzobiorcom przed podpisaniem umowy.

Another method of international expansion is franchising. A company that already has a chain of successful, branded retail stores might decide to expand. A common way to do this is to negotiate a multiunit or master franchise agreement with one company that would have the right to develop the brand throughout the country. The company would then expand the brand by opening its own stores or subfranchising the right to other store owners. Several foreign jurisdictions have franchise laws, some of which are similar to U.S. laws. In Canada, for example, the provinces of Ontario and Alberta require that franchisors prepare disclosure documents and deliver them to prospective franchisees before the franchise is sold. China, France, Australia, Mexico, and Brazil, among others, also require presale disclosure to prospective franchisees.


Source: La Mania

Jednym z problemów do rozpatrzenia przy rozpoczynaniu zagranicznej ekspansji spółki modowej jest kwestia ochrony marki w każdym z krajów docelowych. Może bowiem nastąpić sytuacja, w której spółka niechroniąca swoich znaków towarowych w docelowym kraju narusza prawa innej spółki. Taka firma musi wówczas dochodzić swoich praw drogą sądową, wykupić markę od zagranicznego właściciela lub zdecydować się na sprzedaż pod inną marką.

One of the very first considerations of a fashion company venturing abroad is brand name protection in each destination country. Unless the company protects its trademarks in the destination country, the company may find that its marks infringe the rights of another trademark owner in that country. The company will then be faced with the prospect of either being required to litigate its rights, purchase the mark from the foreign owner, or sell under a different mark.

Może to poskutkować koniecznością posługiwania się różnymi znakami handlowymi w różnych krajach. Zalecane jest zgłaszanie marki do rejestracji w kilku krajach – generalnie tych, na których rynek spółka zamierza wkroczyć w przewidywalnej przyszłości.

The result can be that the company is required to use different brand names in different countries. It is often advisable to apply for trademark registration in several countries, generally those countries in which the company is most likely to enter in the reasonably foreseeable future.  

Wszelkie międzynarodowe transakcje wymagają wzięcia pod uwagę zarówno praw obowiązujących w kraju macierzystym, jak i kraju docelowym. W swojej zagranicznej działalności spółki muszą przestrzegać praw obowiązujących w kraju docelowym, w tym Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act), przepisów eksportowych, przepisów antyterrorystycznych i praw zabraniających przestrzegania bojkotu nałożonego na Izrael przez kraje arabskie.

Any cross-border transaction requires consideration of the laws of both the X country and the destination country. In their business abroad, X companies must compy with certain destination laws, including the Foreign Corrupt Practices Act, export regulations, anti-terrorism regulations, and laws prohibiting compliance with the Arab boycott of Israel.


Source: La Mania


Przykładowo, przy zawieraniu umowy licencyjnej lub subfranczyzowej, licencjo- bądź franczyzodawca musi znać stawkę pobieranego u źródła podatku od tantiem, płaconego przez franczyzo- bądź licencjobiorcę. W niektórych krajach obowiązują ograniczenia kwoty, jaką lokalne spółki mogą odprowadzać zagranicznym licencjodawcom w ramach tantiem. W innych z kolei obowiązują prawa ograniczające możliwości dokonywania opłat w dolarach amerykańskich poza krajem.

In a license or master franchise agreement, for example, the licensor or franchisor must know the rate of withholding taxes on royalties paid by the foreign licensee or master franchisee. Some countries restrict the level of royalties that a local company may pay to a foreign licensor. Others have exchange control laws that restrict payments in U.S. dollars outside the country. 

Prawo Unii Europejskiej, tak samo jak Stanów Zjednoczonych, zabrania nawiązywania zmów cenowych. Prawo antymonopolowe Unii Europejskiej ogranicza także prawo do określania wyłączności terytorialnej, zakazując wprowadzania umownych ograniczeń eksportowych w krajach członkowskich. Według prawa unijnego, większość umów na wyłączność reprezentacji, dystrybucji i działalności franczyzowej ogranicza konkurencję, choć wiele z nich podlega „wyłączeniu grupowemu”. Jeżeli umowa nie podlega pod takowe, to strony mogą zwrócić się o wyłączenie do Komisji Europejskiej.

Under the laws of the European Union (EU), price fixing in unlawful just as it is in the United States. EU antitrust law also limits territorial exclusivity by prohibiting contractual export restrictions among countries within the EU. Most exclusive agency, distribution, and franchise arrangements would be deemed to restrict competition under EU law, although many such arrangements fall within a "block exemption". If the arrangement does not fall within a block exemption, the parties may apply to the European Commission to obtain an exemption.


Source: La Mania

Międzynarodowe umowy z dystrybutorami, licencjobiorcami, subfranczyzobiorcami i innego typu stronami podlegają na ogół poważnym negocjacjom. Poza wymienionymi powyżej kwestiami, w umowach międzynarodowych zazwyczaj występują klauzule dotyczące m.in. waluty, metod płatności, oraz wymagania dotyczące osiągów i terminów.

International agreements with distributors, licensees, master franchisees, and others are commonly highly negotiated. In addition to the considerations described above, international agreements commonly include provisions dealing with currency, method of payment, performance requirements, and term, among others.

Bez względu na to, czy chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, czy o międzynarodowy konglomerat, zrozumienie podstawowych ram prawnych działania przedsiębiorstwa jest konieczne. Takie zrozumienie jest równie istotne dla nowopowstałego przedsiębiorstwa, jak i dla rozwijającej się spółki. Przemyślane podejście do struktury podmiotu, ochrony marki oraz innych prawnych aspektów ekspansji działalności daje o wiele większe szanse na powodzenie, niż zdanie się na oportunistyczną, pozbawioną planów wolnoamerykankę. Kolejnym istotnym czynnikiem, który zwiększa szanse na sukces przedsiębiorstwa jest utworzenie zespołu najlepszych potencjalnych partnerów, pracowników i profesjonalnych doradców, odpowiadającego za obsługę szerokiego zakresu problemów eksperckich. Im lepiej przygotowane są ramy konceptualne i konkretny biznesplan spółki, tym wydajniejsza jest działalność jego zespołu pracowników.

Whether the goal is a sole proprietorship or an international conglomerate, a basic understanding of the legal framework of the business is essential to success. Such an understanding is just as important at the outset of the venture as it is for the growing business. A thoughtful approach to entity structure, brand protection, and other legal aspects of business expansion is far more likely to lead to success than an opportunistic and unplanned approach. Another crucial factor that improves the likelihood of a successful business is having a team that includes the best possible partners, employees, and professional advisors coverinf a wide range of areas of expertise. The better  prepared a business is with the large conceptual framework and its specific business plan, the more efficiently and effectively it will be able to work with its team.Source:

"Fashion Law. A Guide for Designers, Fashion Executives, and Attorneys"