16 września, 2013

Strzeż się piracie


Na przestrzeni ostatnich kilku lat, handel podrabianym towarem stał się dla społeczeństw europejskich, szczególnie tych o rozwiniętych gospodarkach prawdziwą zmorą. Zalew taniego, podrobionego towaru nieznanego pochodzenia, wpływa nie tylko na gospodarkę, ale  może także w skarajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z takich towarów konsumentów. Już prawnie dziesięć lat temu, podjęto próby walki z nieuczciwym handlem. 


styllove.blogspot.com 
Od 1 lipca 2004 r., obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. Jednakże z biegiem czasu, oraz rosnącą wymianą towarową z państwami trzecimi, okzało się, że przyjęte regulacje nie są wystarczające i niezbędnym stało się dokonanie przeglądu dotychczasowych regulacji w obszarze ochrony celnej praw własności intelektualnej. W tym celu, już w 2008 roku podjęto szereg inicjatyw, konsultacji oraz prac, aby w 29 czerwca 2013 r., uwzględniając art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w życie weszło Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 608/2013, w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organu celne. 

Zgodnie z treścią nowej regulacji, dotychczasowe rozporządzenie przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014 r. Nową regulację można określić jako rewolucyjną, gdyż wprowadza wiele zmian oraz nowych instytucji (narzędzi), niezbędnych do lepszej ochrony praw własności intelektualnej. Poszerzono zakres katalogu praw własności intelektualnej chronionych na gruncie ochrony celnej, poprzez wprowadzenie pojęcia: nazwy handlowej (trade names), o ile są chronione jako prawa wyłączne na gruncie prawa krajowego, topografii układów scalonych oraz wzoru użytkowego.